Impresum

Portal e.V.
Hüblerstraße 42a
01309 Dresden

Telefon: +49 (0)351 4 11 95 36

V pøípadì dotazù na Fotofestival Pískovec použijte prosím možnosti kontaktu pod záložkou menu „Kontakt„.

Portal e.V. – spolek na podporu pøeshranièní komunikace a práce s obrazovým materiálem ve støední a východní Evropì
Registrováno u obvodního soudu Drážïany, registr spolkù è. VR 4169
Pøedsednictví spolku: Sylvia Fehrmannová
IÈO: 203/142/07603